Organizacja i władze Stowarzyszenia

Organizacja i władze Stowarzyszenia

 

Statut Stowarzyszenia – Zobacz

Władze Stowarzyszenia –

 

 Wyciąg z ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 

               Art. 73. 1. Do założenia stowarzyszenia ogrodowego, powołanego na  podstawie uchwały o wyodrębnieniu ROD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

 

Art. 11 ust 3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

 

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 §37.

1. Organami samorządu Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

d) Komisja Rozjemcza

2. Organy władz samorządu pochodzą z wyboru.

3. Kadencja organów samorządowych trwa 5 lat. Członków organów samorządowych wybiera walne zebranie (chyba że Statut stanowi inaczej) zwykłą        większością w głosowaniu jawnym.

4. Członkiem organu może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie

Czwarte Walne Zebranie członków

Stowarzyszenia odbyło się w dniu 26.04.2018 r.  Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania i oceny Komisji Rewizyjnej, zebrani członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium podejmując uchwałę nr 5 (zobacz uchwałę).

Poza podjęciem uchwał dotyczących organizacji pracy władz Stowarzyszenia Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podjęło ważne uchwały dotyczące wszystkich użytkowników działek:

 

WZ członków Stowarzyszenia w dniu 26.04.2018 r. uzupełniło skład Komisji Rewizyjnej – uchwała nr 13 (w załączeniu) .

 

Nowy skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

Anna Fałdyga,

Mirosław Uklański,

Magdalena Michalska-Wojda.

 

 

Regulamin Walnych ZebrańZobacz

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Anna Batorowska – Prezes Zarządu

Monika Bugaj – Wiceprezes Zarządu

Janusz Konder – Wiceprezes Zarządu

Franciszek Laskowski – Skarbnik

Andrzej Miśkiewicz – Sekretarz

 

Regulamin Pracy ZarząduZobacz

 

Komisja rewizyjna

 

Anna Fałdyga,

Mirosław Uklański,

Magdalena Michalska-Wojda

 

Regulamin Komisji RewizyjnejZobacz

 

Komisja rozjemcza

 

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia w dniu 28 maja 2017 r. wybrało nowy skład Komisji Rozjemczej. Komisja Rozjemcza w nowym składzie osobowym ukonstytuowała się w sposób następujący:

TERESA SASIN

KRYSTYNA KACZMAREK-KOWALSKA

STANISŁAW STEGIENKO

 

Regulamin Komisji Rozjemczej Zobacz